Integritetspolicy

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Probi AB (“Probi” eller “vi”) efterlever Dataskyddsförordningen (GDPR) och värnar om din personliga integritet samt eftersträvar en hög nivå av skydd för dina personuppgifter. I denna integritetspolicy redogör vi för hur vi samlar in och behandlar personuppgifter om du besöker vår webbplats, representerar ett företag som vi samarbetar med eller är en konsument av Probi-produkter som distribueras direkt från Probi AB i Sverige. Policyn beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande och är därför uppdelad i två delar, del A och B.

Del A innehåller information om vilka typer av personuppgifter vi behandlar och varför, vilka rättsliga grunder vi har identifierat och hur länge personuppgifterna lagras. Eftersom denna information är olika beroende på om du kommer i kontakt med oss som webbplatsbesökare, affärsrepresentant eller konsument, är del A uppdelad i enlighet med detta för att göra det enkelt för dig att identifiera den information som gäller för dig.

Del B innehåller information som gäller alla tre kategorier, såsom överföringar av personuppgifter och dina rättigheter.

- DEL A -

1. Webbplatsbesökare

När du besöker vår webbplats, probi.se eller probi.com, samlar vi in och behandlar personuppgifter om dig, enligt beskrivningen nedan. En typ av personuppgifter som samlas in är cookies. För mer information om de specifika cookies vi använder, se vår separata cookie-sida.

Dessutom kan vår webbplats använda sig av widgets för sociala medier som ger användare tillgång till innehåll från Probis webbplats på olika sociala medieplattformar (bland annat Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn). För att bättre förstå hur och vilken information som samlas in via sociala medier och vilka cookies som används av sådan tredje part på deras respektive plattformar, hänvisar vi till den aktuella integritetspolicyn för var och en av de sociala plattformarna.

1.1. Vilka personuppgifter behandlas?

När du besöker vår webbplats behandlar vi din IP (från engelska Internet Protocol) adress, webbläsarspråk, geografiska platsdata, datum och tid samt information om webbsidor som du har tillgång till.

Om du:

 • prenumererar på våra finansiella rapporter, pressmeddelanden och/eller nyhetsbrev behandlar vi ditt namn och din e-postadress.
 • begär information om våra produkter eller på annat sätt kontaktar oss via vårt kontaktformulär behandlar vi ditt namn, e-postadress, företag, land och eventuella personuppgifter du inkluderar i ditt meddelande.
 • frivilligt lämnar ditt telefonnummer, behandlar vi även detta.

Information om ditt namn, e-postadress, företag och land är obligatoriska att tillhandahålla för att kunna använda kontaktformuläret. Om du inte lämnar sådana personuppgifter till oss kommer du inte att kunna skicka ditt meddelande via vårt kontaktformulär på vår webbplats. Du kan dock maila oss på info@probi.com.

1.2 För vilket ändamål behandlas personuppgifterna?

Vi behandlar dina personuppgifter för att:
• göra webbplatsen tillgänglig för dig och för att förbättra, utveckla och förbättra webbplatsens användbarhet.
• kunna förse dig med de ekonomiska rapporter, pressmeddelanden och/eller nyhetsbrev du har begärt.
• kunna administrera, följa upp och svara på de meddelanden och frågor du skickar till oss, samt vidta nödvändiga åtgärder i samband med sådana meddelanden och frågor.

1.3 Vilka är de rättsliga grunderna för behandling av personuppgifter?

Vi baserar vår behandling på vårt berättigade intresse att:

 • (a) se till att du får tillgång till en välfungerande webbplats som är uppdaterad och ger dig och andra webbplatsbesökare enkel tillgång till de funktioner och den information du söker.
 • (b) förse dig med de finansiella rapporter, pressmeddelanden och/eller nyhetsbrev som du har begärt.
 • (c) administrera, följa upp och svara på meddelanden och frågor och vidta nödvändiga åtgärder.

Mängden personuppgifter som behandlas enligt (a) är relativt begränsad och analyseras i allmänhet på en aggregerad basis. Behandlingen bedöms inte påverka den personliga integriteten i någon större utsträckning och är proportionerlig i förhållande till syftet.

Behandlingen som beskrivs i (b) initieras av din prenumeration och de personuppgifter som samlas in är begränsade till sådan information som är absolut nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla den efterfrågade dokumentationen. Enligt vår uppfattning är vår behandling av sådana personuppgifter till viss del också ett delat intresse mellan oss då det ligger i ditt intresse att dina personuppgifter används för att tillhandahålla den dokumentation du har begärt.

Behandlingen som beskrivs i (c) initieras av din kontakt och de personuppgifter som samlas in är begränsade till sådan information som är absolut nödvändig för att vi ska kunna administrera, följa upp och svara på sådan kontakt och vidta åtgärder vid behov. Enligt vår uppfattning är vår behandling av sådana personuppgifter i viss mån också ett delat intresse mellan oss då det ligger i ditt intresse att dina personuppgifter används för att ge dig de tjänster du efterfrågat.

Baserat på de faktorer som nämns ovan har vi gjort en intresseavvägning och har kommit fram till att vårt berättigade intresse väger tyngre än ditt potentiella intresse av att inte få dina personuppgifter behandlade för detta ändamål.

Du har alltid rätt att invända mot denna bedömning. Du kan läsa mer om dina rättigheter nedan.

1.4 Hur länge sparas personuppgifterna?
Dina personuppgifter lagras:

 • tills du lämnar vår webbplats och stänger din webbläsare. Därefter behandlas dina personuppgifter endast som aggregerad statistik och får inte spåras tillbaka till dig. Vissa av dina personuppgifter samlas dock in via användning av cookies och kan lagras under en längre tid eftersom varje cookie har en specifik lagringsperiod. Dessa individuella lagringsperioder relaterade till specifika cookies finns tillgängliga på vår cookie-sida.
 • tills du inte längre vill få våra finansiella rapporter, pressmeddelanden och/eller nyhetsbrev. När du har avslutat prenumerationen kommer vi att radera dina personuppgifter så snart som möjligt och i alla fall inom trettio (30) dagar. Statistik som har anonymiserats kan komma att sparas därefter. Du ges möjlighet att avregistrera dig i samband med varje utskick av en finansiell rapport och/eller pressmeddelande. Du kan också avsluta prenumerationen genom att skicka ett e-postmeddelande till info@probi.com.
 • under hela vår korrespondens och kontakt. Den lagras också i ett år därefter för att möjliggöra eventuell uppföljning av vår korrespondens och kontakt vid behov.

2. Företagsrepresentanter

Om du är en representant för en av våra befintliga eller potentiella kunder eller leverantörer eller en representant för företag som vi interagerar med (eller vill interagera med) som en del av vår verksamhet, samlar vi in och behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen nedan.
Vi samlar in dessa personuppgifter direkt från dig eller från det företag du representerar.

2.1 Vilka personuppgifter behandlas?

Vi behandlar dina kontaktuppgifter (namn, e-postadress och telefonnummer), namnet på det företag du representerar och din funktion eller roll på det företaget.

2.2 För vilket ändamål behandlas personuppgifterna?

Vi behandlar dina personuppgifter:

 • för att upprätthålla eller inleda en affärsrelation med det företag du representerar.
 • för att förse dig med marknadsföringsmaterial via post, e-post och textmeddelanden.

2.3 Vilka är de rättsliga grunderna för behandling av personuppgifter?

Vår behandling baseras på:

 • vårt legitima intresse att upprätthålla våra nuvarande affärsrelationer samt skapa nya affärsrelationer. Att behandla personuppgifter om personer som representerar företag som vi gör (eller vill göra) affärer med är grundläggande och absolut nödvändigt för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet. Vidare är personuppgifterna begränsade till personuppgifter som är relaterade till din yrkesroll och därför anses mindre känsliga ur ett integritetsperspektiv.
 • vårt berättigade intresse att förse dig, i din yrkesroll, med marknadsföringsmaterial för att marknadsföra vår verksamhet och våra produkter. Marknadsföring är en viktig del av vår verksamhet och vi strävar alltid efter att förse dig med marknadsföringsinformation som är relevant för dig i din yrkesroll. De personuppgifter vi behandlar för detta ändamål är begränsade och avser yrkesinformation som anses mindre känslig ur ett integritetsperspektiv.

Baserat på ovan nämnda faktorer har vi gjort en intresseavvägning och kommit fram till att vårt berättigade intresse väger tyngre än ditt eventuella intresse av att inte få dina personuppgifter behandlade för detta ändamål.

Du har alltid rätt att invända mot denna bedömning. Du kan läsa mer om dina rättigheter nedan.

2.4 Hur länge sparas personuppgifterna?

Dina personuppgifter lagras så länge vi har en (faktisk eller potentiell) affärsrelation med det företag du representerar.

Vi kommer att:

 • radera dina personuppgifter, utan onödigt dröjsmål, när vi inte längre har en (faktisk eller potentiell) affärsrelation med det företag du representerar.
 • radera dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål efter att ha informerats om att du inte längre är en representant för företaget i fråga, eller att du har en annan funktion eller roll där vi inte längre har behov av att kontakta dig med några affärsrelaterade frågor.
 • radera dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål efter att ha informerats om att du inte längre är representant för företaget i fråga, eller att du har en annan funktion eller roll där vi inte längre har behov av att förse dig med marknadsföringsmaterial.

Slutligen, om du informerar oss om att du inte längre vill ta emot marknadsföringsmaterial från oss, kommer vi att sluta behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

3. Konsumenter Probi AB

Probis produkter distribueras främst via våra företagskunder i olika delar av världen. Sedan den 1 april 2023 har Probi även egen distribution i Sverige och kontrollerar därmed själva varumärket och distributionsstrategin samt affärer relaterade till detta.

Om du som konsument av Probi AB:s produkter i Sverige kommer i kontakt med oss kommer vi att samla in och behandla dina personuppgifter enligt beskrivningen nedan. Eventuella personuppgifter kommer att samlas in direkt från dig eller, om så önskas, via den försäljningskanal som representerar dig.

3.1 Vilka personuppgifter behandlas?

Vi kommer att behandla dina kontaktuppgifter (namn, e-postadress, adress, telefonnummer och andra personuppgifter i samband med ditt ärende som kan lämnas till oss) vid mottagandet av din förfrågan. Vi samlar inte in personuppgifter om dig från några andra källor.

3.2 För vilket ändamål behandlas personuppgifterna?

Vi behandlar dina personuppgifter:

 • i syfte att administrera och hantera eventuella ärenden som du tar upp angående Probi-produkter som distribueras till dig direkt av Probi. Följaktligen behövs behandlingen av dina personuppgifter för att uppfylla ändamålet med att kommunicera med dig, t.ex. via telefonsamtal eller e-postmeddelanden, eller i samband med andra åtgärder för att informera, åtgärda eller hantera ditt ärende
 • i syfte att utreda eventuella anspråk och försvara Probi mot eventuella rättsliga anspråk.

3.3 Vilka är de rättsliga grunderna för behandling av personuppgifter?

Vår behandling baseras på:

 • Vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter när du eller någon som representerar dig har kontaktat oss angående våra produkter eller vår distribution av våra produkter till dig. Behandlingen av relevanta personuppgifter är grundläggande och absolut nödvändig för att vi ska kunna besvara din begäran och ge dig den information eller service som du behöver, såsom att ge dig information om våra produkter, ersättning etc. De personuppgifter som behandlas kommer att begränsas till personuppgifter som är nödvändiga för det ovan beskrivna ändamålet och kommer att bestå av uppgifter som tillhandahålls av dig (eller någon som representerar dig).
 • Vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter för att undersöka och försvara oss mot eventuella anspråk från dig. De personuppgifter som behandlas kommer att begränsas till personuppgifter som är nödvändiga för det ovan beskrivna ändamålet och kommer att bestå av uppgifter som tillhandahålls av dig (eller någon som representerar dig).

Baserat på ovan nämnda faktorer har vi gjort en intresseavvägning och kommit fram till att vårt berättigade intresse väger tyngre än ditt eventuella intresse av att inte få dina personuppgifter behandlade för detta ändamål.

Du har alltid rätt att invända mot denna bedömning. Du kan läsa mer om dina rättigheter nedan.

3.4 Hur länge sparas personuppgifterna?

Dina personuppgifter lagras:

under hela vår korrespondens och kontakt. Dina personuppgifter lagras också i ytterligare tre år därefter för att möjliggöra eventuell uppföljning av vår korrespondens och vid behov för att försvara oss mot eventuella anspråk från dig.

- DEL B -

1. Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, oavsiktlig och olaglig åtkomst och obehörigt avslöjande. Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer som är knutna till oss och som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ändamålen ovan har tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra företag inom Probi-koncernen om det är nödvändigt för att uppnå de syften som beskrivs i del A ovan.

Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med leverantörer och samarbetspartners som utför tjänster för vår räkning eller på annat sätt samarbetar med oss, såsom IT-tjänsteleverantör(er) som hostar, utvecklar och erbjuder support för vår webbplats, probi.se och probi.com, IT-tjänsteleverantörer som levererar våra interna system (t.ex. vårt CRM-system och vårt e-postsystem), marknadsföringsföretag och leverantörer av PR- och kommunikationstjänster. Dina personuppgifter delas endast i den utsträckning det är nödvändigt för att uppnå de syften som beskrivs i del A ovan.

2. Överföringar utanför EU/EES

Dina personuppgifter kommer att överföras till länder utanför EU/EES, inklusive (men inte begränsat till) USA och Singapore, som kan ha en lägre skyddsnivå för personuppgifter än inom EU/EES. Överföringarna baseras på våra legitima intressen som beskrivs ovan i del A och behövs för att uppnå sådana syften. Vid överföring av Personuppgifter till länder utanför EU/EES som inte har en adekvat skyddsnivå enligt Europeiska kommissionen använder vi standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen för att säkerställa en tillräcklig skyddsnivå för dina personuppgifter. Standardavtalsklausulerna hittar du via följande länk: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en. Du kan också kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan för att få en kopia.

3. Vilka är dina rättigheter?

556417-7540, med adress Ideongatan 1A, 223 70 Lund, e-postadress info@probi.com, och telefonnummer +46 462868920, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär att vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med gällande lagar.

 • Rätt till tillgång: Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig, för vilka ändamål vi behandlar personuppgifterna och vem vi delar dina personuppgifter med etc. Du har också rätt att få tillgång till personuppgifterna och begära en kopia av sådana uppgifter.
 • Rätt till rättelse: Om du märker att vi har felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om dig kan du alltid begära att vi rättar eller kompletterar sådana personuppgifter.
 • Rätt till radering och begränsning: I vissa fall kan du begära att vi raderar dina personuppgifter eller att vi begränsar vår behandling under en viss tid. Observera att radering eller begränsning av dina personuppgifter kan leda till att vi inte kan ge dig tillgång till vår webbplats eller alla dess tjänster, ge dig information, årsredovisningar eller pressmeddelanden, svara på dina meddelanden och frågor, kontakta dig i din yrkesroll eller åtgärda ditt ärende på annat sätt.
 • Rätt att invända: I vissa fall har du rätt att invända mot behandlingen, till exempel kan du invända mot den behandling som vi utför baserat på vårt legitima intresse eller för direktmarknadsföringsändamål.
 • Rätt till dataportabilitet: I de fall vi baserar vår behandling på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig är du varmt välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges ovan. Om du har några invändningar eller klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter har du också rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

4. Ändringar

Om några ändringar görs angående behandlingen av dina personuppgifter kommer vi att informera dig om ändringarna genom att publicera en uppdaterad version av detta integritetsmeddelande på vår webbplats, probi.se och probi.com. När det gäller ändringar som rör behandling av företagsrepresentanters personuppgifter kan vi också meddela dig via e-post om det är motiverat på grund av typen av ändring.

5. Version

Detta integritetsmeddelande uppdaterades senast den 23 maj 2023.